Certificate Transparency Revisited: The Public Inspections on Third-party Monitors

Published in NDSS, 2024

[NDSS 2024] Aozhuo Sun, Jingqiang Lin, Wei Wang, Zeyan Liu, Bingyu Li, Shushang Wen, Fengjun Li, Qiongxiao Wang