The Adversarial AI-Art: Understanding, Generation, Detection, and Benchmarking

Published in PREPRINT, 2024

[Preprint] Yuying Li*, Zeyan Liu, Junyi Zhao*, Liangqin Ren*, Fengjun Li, Jiebo Luo, Bo Luo.